A projekt azonosító száma: EFOP-1.4.3-16-2017-00099

A kedvezményezett neve: DIDAKTIKA Egyesület

A projekt címe: Kilátó Biztos Kezdet Gyerekház és gyermekprogram fejlesztése Etes községben

Projektidőszak: 2018.02.15- 2022.05.15.

Tényleges befejezési dátum: 2022.05.15. (folyamatban)

A szerződött támogatás összege: 39 998 377Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tartalmának bemutatása:

A KILÁTÓ BIZTOS KEZDET GYEREKHÁZ Etes községben kerül kialakításra, a DIDAKTIKA Egyesület telephelyén, ami a Polgármesteri Hivatal épületkomplexumának tetőterében található, egy épületben az óvodával és az egyesület által működtetett Kilátó Tanodával. Az egyesület több mint öt éve végez sikeres felzárkóztató munkát halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és szüleik számára a településen, aktív részese szakmai programjaival a falu életének. A szervezet helyi esélyegyenlőségi koordinátorral rendelkezik, jó kapcsolata van a döntéshozókkal, intézményekkel és civil szervezetekkel, a Biztos Kezdet Gyerekház kialakításával teljes spektrumát fogja biztosítani a helyi felzárkóztató és az egyenlő esélyeket megteremtő munkának egészen a születés megelőző időszaktól a felnőtté válásig. A településen a rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményben részesülők aránya magasabb mint 80%, amely minden életkorosztályra jellemző referencia érték. A településre jellemző a mély szegénységben élő bányakolóniákban szétszórtan lakó roma közösségek jelenléte, valamint a nagyon fiatal korban vállalt gyermek és család. A munkanélküliség és a képzettség azonban nagyon alacsony szintű. A Biztos Kezdet Gyerekház projektjének megtervezését egy széleskörű, a célcsoport szüleivel, illetve a helyi szakemberek bevonásával végzett igényfelmérés és helyzetértékelés előzte meg, és ennek eredményeképp a hiányterületekre válaszolva lett megtervezve a pályázati program, amelynek összetétele már a tervezéskor egyeztetve lett az EFOP 1.4.1 kiemelt projekttel.

A programban kialakításra kerül a Gyerekház infrastruktúrája, amelynek a nagy része a rendelkezésre áll, megfelelő helyiségekkel, konyhával, fürdőszobával, és részben fejlesztő játékokkal, bútorzattal, eszközökkel.

A Gyerekház elindításának céljai:

a)            Biztos Kezdet Gyerekház, a„Kilátó Gyerekház” létesítése és működtetése Etes községben, és ehhez kapcsolódóan az óvodáskor alatti gyermekek és szüleik számára programok és fejlesztések biztosítása.

b)           Szociokulturális hátrányok kompenzálása és a gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását támogató foglalkozások működtetése és elérhetővé tétele.

c)            A szülői kompetenciák erősítése, a szülő és az óvodába még nem járó gyermek együttes támogatása.

d)           A helyi közösség mozgósítása.

e)           Esélyteremtés az óvodáskor alatti gyermeket nevelő családok számára.

f)            A helyi igények szerinti gyermekesély programok továbbfejlesztése és a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása.

g)            A gyermekek számára képesség kibontakoztató foglalkozások működtetése, állapotfelmérés, fejlesztés.

h)           Étkeztetés biztosítása korosztálynak és napszaknak megfelelően.

i)             Preventív, kompetenciafejlesztő célú programok szervezése gyermekeknek és szülőknek egyaránt.

j)             Egészséges életmódra nevelés, gazdálkodási és háztartási ismeretek közvetítése.

k)            Helyi partneri együttműködések kialakítása és ápolása szakemberek között (nevelési, és egészségügyi területen).

l)             Mosási és tisztálkodási lehetőségek biztosítása.

m)          Korszerű nevelési módszerek közvetítése, helyi rendezvények és közösségi programok szervezése.

A Gyerekház céljainak elérését biztosító pályázati tevékenységek:

A célcsoport elérésének, bevonása és benntartása

Állapotfelmérés

Képességfejlesztő foglalkozások

Óvodai előkészítő

Szabadidős foglalkozások

Az eltérő fejlődésű gyermekek számára szakemberekhez való hozzáférés, konzultációs lehetőség biztosítása

A szülők a gyermekkel együtt történő részvételének biztosítása, valamint számukra személyiség- és kompetenciafejlesztést célzó, valamint egyéb preventív célú programok szervezése: egészséges életmódra nevelése, gazdálkodási, háztartástani ismeretek nyújtása.

Mosás, tisztálkodási lehetőség biztosítása

A gyerekek számára a foglalkozások idején a korosztályuknak megfelelő étkezés (tízórai) biztosítása a délelőtti nyitva tartás idején

A korszerű gyermeknevelési alapelvek folyamatos és tudatos közvetítése a szülőknek   29

Várandósok felkészítése a gyermek fogadására

Helyi partneri együttműködések kialakítása és működtetése a szakemberek között         31

Részvétel a helyi közösség életében, közösségi rendezvények szervezése, elsősorban az igénybevevői kör számára

Együttműködés a család- és gyermekjóléti szolgálattal, valamint család- és gyermekjóléti központtal

A célcsoport családját érintően új foglalkozások bevezetése

A legrosszabb helyzetű családok fokozott bevonása érdekében célzott tevékenységek megvalósítása

A roma családok fokozott bevonása érdekében harmadik – legalább alapfokú végzettséggel rendelkező - munkatárs alkalmazása, lehetőleg a helyi roma nők közül

A Gyerekház a környező aprófalvakban, tanyás területen élő gyermekek és szüleik számára heti rendszerességgel játékos foglalkozások szervezése és szakemberekhez való hozzáférés biztosítása.

Az EFOP 1.4.1 kiemelt projekttel való együttműködés

Az EFOP 1.4.1 kiemelt projekttel való együttműködés képzésén túlmutató szakember képzés

Munkatársak alkalmazása (vezető, közép és alapfokú munkatárs)